Regulamin

   

  §1 Ogólne warunki korzystania a portalu

  1. Właścicielem serwisu turystycznego www.noclegovo.pl jest firma IT - PROGRES Jakub Kępiński
z siedzibą w Zgierzu przy ul. Stolarskiej 27 zwana dalej Administratorem.
2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie zasad świadczenia usług zamieszczania ofert obiektów  noclegowych w serwisie www.noclegovo.pl.
3. Serwis służy do zamieszczania ogłoszeń dotyczących usług związanych z branżą turystyczną.
4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i aktywacja konta oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
5. Użytkownikiem portalu może być osoba fizyczna, a także firma czy instytucja, zwana dalej usługobiorcą.
6. Administrator w serwisie publikuje wyłącznie informacje i oferty dotyczące obiektów turystycznych.
    Wszelkie inne wpisy oraz pliki graficzne nie będą akceptowane.
7. Użytkownik w swojej ofercie może umieścić adres wyłącznie własnej strony internetowej.
    Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania wszystkich linków prowadzących do stron które nie są własnością użytkownika.
8. Kategorycznie zabrania się zamieszczania adresów stron internetowych, a także adresów e-mail i numerów telefonów
   w polach formularza  zgłoszeniowego przeznaczonych do umieszczenia nazwy obiektu oraz danych teleadresowych.  
     Takie wpisy będą natychmiastowo usuwane.
9. Zabrania się zamieszczania w ofertach treści pornograficznych, wulgarnych oraz wszelkich innych treści niezgodnych z 
    prawem oraz netykietą.
10. Klienci nie stosujący się do wyżej wymienionych punktów nie mają prawa żądać zwrotu równowartości, ani żadnej części proporcjonalnej         do czasu nie wykorzystania okresu abonamentowego. §2 Opłaty abonamentowe


1. Dodawanie ofert w bazie obiektów noclegowych portalu www.noclegovo.pl jest odpłatne, za wyjątkiem uzyskania kodu promocyjnego upoważniającego do darmowego dodania oferty na okres 365 dni. 
Specyfikacja abonamentów oraz ceny usług określone są na stronach Serwisu.
2. Informacje o obiekcie turystycznym mogą być dostarczane przez użytkownika w następujący sposób:
- poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: formularz zgłoszeniowy,
- poprzez dostarczenie informacji o obiekcie turystycznym drogą elektroniczną, na adres e-mail: info@noclegovo.pl
- poprzez wysłanie tradycyjną pocztą na adres siedziby administratora wypełnionego formularza, który można pobrać: formularz zgłoszeniowy
3. Rezygnacja z wpisu przez klienta podczas trwania okresu abonamentowego nie obliguje właściciela do zwrotu całości lub części wniesionej opłaty.
 4. Płatności za świadczone usługi można dokonywać wpłacając pieniądze na konto: 93 1140 2004 0000 3702 4697 0628, lub poprzez płatności online przelewy24.pl.
5. Zamieszczone oferty będą widoczne po uiszczeniu opłaty, wpisaniu kodu promocyjnego, lub przy wybraniu opcji prepaid doładowaniu konta.§3 Przedłużenie okresu świadczenia usługi


1. 30 i 14 dni przed końcem Umowy, Administrator wysyła do Klienta informację o możliwości przedłużenia trwania usługi na kolejny okres.
2. Jeśli Użytkownik nie przedłuży Umowy, po jej upływie, usługa zostanie zablokowana. Jeśli w czasie 14 dni nie wpłynie należność za następny okres, wszystkie dane związane ze świadczeniem usługi Użytkownikowi zostaną usunięte z systemu.
3. Przedłużenie umowy odbywa się na podstawie aktualnego cennika Administratora, który jest na stronie:
http:// www.noclegovo.pl/nowyn.aspx§4 Zakres odpowiedzialności Operatora1. Administrator w żaden sposób nie odpowiada za treść informacji i nieprawdziwe zdjęcia obiektów zamieszczonych bądź dostarczonych przez usługobiorcę, oraz za wiarygodność podanych przez niego danych.
2. Informacje oraz pliki graficzne nie mogą zawierać treści niezgodnych z obowiązującym prawem i naruszać dóbr osób trzecich.
3. Użytkownik wypełniając formularz zgłoszeniowy, lub dostarczając dane inną drogą potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
4. Administrator serwisu turystycznego www.noclegovo.pl nie może być odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z opublikowanych materiałów. Serwis turystyczny www.noclegovo.pl powstał wyłącznie w celach informacyjnych.
5. Administrator nie bierze udziału w sporach między Użytkownikami Serwisu. Wszelkie nieporozumienia Użytkownicy rozwiązują między sobą. Operator nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami.
6. W przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu operator ma prawo usunąć ogłoszenie zamieszczone przez usługobiorcę, bez obowiązku zwrotu całości lub części uiszczonej opłaty.

 §5 Postanowienie końcowe


1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych (awaria serwera, przeciążenie łącz internetowych)
2. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich niezapowiedzianych przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu, wynikających z konieczności bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.
3. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom e-maili z informacjami o ważnych zmianach w Serwisie a także powiadomień systemowych wysyłanych przez Serwis z informacjami odnośnie konta, ogłoszeń, faktur, płatności i zamówień Użytkownika.
4. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej. Reklamy i inne treści mogą być też dołączane do maili przychodzących z konta systemowego np. w powiadomieniach z Serwisu, newsletter.
5. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
6. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie.

    

Zarejestruj się jako użytkownik lub jako właściciel obiektu »

dodaj nocleg